Routekaart voor Onderzoek/Roadmap for Research

Stappen in een routekaart voor deductief onderzoek in een lineair schema (APA-structuur) (p.1)

Lineair steps in the roadmap for deductive research (APA-structure) (p.2)

APA Structure and content of a dissertation/APA Structuur en inhoud van een scriptie

Including a handy overview of structure and content of chapter 3 Methodology

Handig aan dit overzicht is ook de indeling en de elementen van hoofdstuk 3 Methodologie

A Complete Dissertation. The Big Picture. In L. D. Bloomberg & M. Volpe (Eds.), Completing Your Qualitative Dissertation: A Road Map From Beginning to End (Ch. 1, pp. 3-12). Sage Publications Ltd.

Structuur van een Grounded Theory scriptie/Structure of a Grounded Theory dissertation

Ontwerp en uitvoering van een onderzoek volgens de Grounded Theory strategie is wezenlijk anders. Vaak wordt dat geperst in de APA of Harvard  rapportagestructuur waarop ook de beoordelingssystematiek dan is gebaseerd. Dat wringt aan alle kanten. Er is een specifieke structuur voorhanden.

Design and execution of a study according to the Grounded Theory strategy is substantially different. This is often squeezed into the APA or Harvard reporting structure on which the assessment system is based. That rubs off on all sides. There is a specific structure in place.

Modellen voor Evaluatie onderzoek

White paper over modellen die bruikbaar zijn bij evaluatie onderzoek

Design Research/Ontwerpgericht Onderzoek

Introductie en enkele modellen die bruikbaar zijn bij het opzetten van een ontwerpgericht onderzoek/Design Research; met kort literatuuroverzicht

Monitor onderzoek - een korte introductie

Bij monitoronderzoek worden gegevens verzameld en op verschillende tijd stippen met elkaar vergeleken. De bedoeling van monitoronderzoek is meestal een trend in de tijd waar te nemen om bij te stellen of iets te leren. Gegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld

Onderzoek in een pandemic zoals de Corona-crisis

Doing Fieldwork in a Pandemic, actueel in de Corona-crisis

Scenario analyse

Een routekaart voor een Scenario Analyse gebaseerd op Nekkers, J. (2020). Wijzer in de toekomst. Werken met toekomstscenario's (herz. ed.). Amsterdam: Uitgeverij Business Contact. Bewerking: Hasan Akdo─čan.

Action Learning versus Action Research

Action Learning en Action Research worden vaak aan elkaar gekoppeld en soms in taal door elkaar heen gebruikt. Dat gaat dan voorbij aan de diversiteit van vormen en praktijken van Action Learning en van Action Research. Appels en peren vergelijken is dan meer: sommige appels met sommige peren of andere dingen vergelijken. Beide zijn in ieder geval wel deel van een hoger categorie: fruit. Hoe pakt dit uit voor Action Learning en Action Research? Met bronnen voor Action Research en Action Learning

Quick & Dirty introduction into a Systematic Literature Review

Three technics: coding (initial) to organize the information, selection methods of relevant sources, typing the literature review

Wat is een case? Selectie, karakteristieken, vormen, aandachtspunten

White paper met een breed overzicht over begrippen, definities, case selectie en een simpele checklist

 What is a case: Selection, characteristics, forms, points of attention

White paper, a broad overview on concepts, definitions, case selection an a simple checklist

Input & throughput templates in kwalitatief onderzoek

Onderzoek kan beginnen met theorie of juist niet. Als onderzoek begint met theorie (theory-driven) wordt er vaak een conceptueel model ontwikkeld en op basis daarvan een datacollectie instrument (sjabloon, template). De verkregen data kunnen op verschillende manieren worden geanalyseerd. Dat is ondermeer afhankelijk van de gekozen onderzoeksstrategie. Als niet begonnen wordt met theorie maar juist met observatie, interviews en dergelijke kunnen data ook op verschillende manieren worden geanalyseerd, afhankelijk van de gekozen onderzoeksstrategie. Er zijn ook bestaande analyse-schema's en -templates voorhanden die gebaseerd zijn op eerder onderzoek of in de praktijk zijn ontstaan. Dit is een korte inleiding over dit vraagstuk. We spreken daarin versimpelt over de input-fase (wel of geen theorie) en de throughput fase: de analyse-fase

Waar vind ik informatie over het ontwerpen van een onderzoeksopzet? Where can I find information about designing a study?

Het ontwerpen van een onderzoek is een cruciale fase in een onderzoeksproject. Dat spreekt voor zich. Immers, een fout in het ontwerp of een niet passend ontwerp kan leiden tot veel gedoe bij de uitvoering. Er is voldoende geschreven over een dergelijk ontwerpproces. Dit overzicht kan behulpzaam zijn bij het vinden van een richting.

Designing a study is a crucial phase in a research project. That goes without saying. After all, a mistake in the design or an inappropriate design can lead to a lot of hassle in the implementation. Enough has been written about such a design process. This overview can be helpful in finding a direction.